Privacitat-Transparència

Este article conté informació al voltant de la privacitat del Portal de transparència i preguntes freqüents.
  • - Qui pot accedir al portal?

Qualsevol soci de l'AMPA que tinga accés mitjançant registre a la web.

  • - Sols tinc accés a este document en el Portal de Transparència.

Has d'emplenar el formulari de registre per a ser un usuari autoritzat. Es requereix l'aprovació de l'administrador del sistema.

  • - Quina informació es mostra al portal?

Es mostren dades d'interés econòmic, pressupostos, ingressos i despeses.

  • - Confidencialitat de les dades mostrades.

Les dades mostrades no poden ser utilitzades front a tercers ni publicades en cap medi escrit o digital.

  • - No soc un usuari registrat i tinc acces al portal.

Has de contactar amb el webmaster de ampacolumbretes.es per a corregir la errada.

  • - Les meves dades es mostren al portal?.

No, sols el nom. El nom d'usuari no es veu en cap cas.

  • - Lley de Protecció de Dades.

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té com a objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar. Fou aprovada a les Corts espanyoles el 13 de desembre del 1999. Aquesta llei es desenvolupa fonamentada en l'article 18 de la Constitució espanyola de 1978, sobre el dret a la intimitat familiar i personal; i el secret de les comunicacions.

 

Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic o no. Queden exempts del compliment d'aquesta normativa aquelles dades recollides per a ús domèstic, les matèries classificades de l'estat i aquells fitxers que recullen dades sobre terrorisme i altres formes de delinqüència organitzada (no simple delinqüència).

 

Les dades recollides en este portal, per tal de fer us restringit de contingut exclusiu, no són tractades en mal ús ni cedides a tercers. L'usuari (soci de l'AMPA) pot renunciar en qualsevol moment a l'accés als continguts restringits o donar-se de baixa del servei amb la conseqüent destrucció de les seues dades incloses en el sistema.

 

Portal Transparència

També al Face

© 2024 AMPA Col.legi Illes Columbretes | Burriana